Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving bij de Berkelduikers kan sporten. We willen er alles aan doen om de kans op grensoverschrijdend gedrag op de vereniging te voorkomen. Om dit te bereiken hanteren we het beleid en de adviezen van NOC*NSF op dit gebied. Concreet betekent dit voor de Berkelduikers het volgende:

 • Definitie vrijwilligers

  Alle vrijwilligers die structureel tijd besteden aan de vereniging en die direct of indirect contact hebben met onze leden. Voor de Berkelduikers zijn dit alle vrijwilligers met uitzondering van de vrijwilligers die oud papier ophalen. 

 • Overige vrijwilligers

  Alle vrijwilligers die incidenteel tijd besteden aan de vereniging. Denk hierbij aan ouders de rijden naar een wedstrijd. Op een later moment wordt bekeken hoe we met deze categorie willen omgaan.

In geval van twijfel over de categorie zal het bestuur een besluit nemen.

Om dit veilige sociale klimaat te bereiken hebben we op de volgende gebieden maatregelen:

 • 1. Alle vrijwilligers zijn lid van de sportbond

  Alle vrijwilligers dienen lid te zijn van de KNZB (zwemmen, waterpolo) of de KNBRD ( zwemmend redden). Hiermee vallen zij automatisch onder het tuchtreglement van de sportbond. 

 • 2. Verklaringomtrent het gedrag (VOG)

  Het VOG controleert of iemand met justitie in aanraking is geweest op de gebieden die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk.

 • 3. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

 • 4. Omgangsregels voor alle leden

  Deze regels beschrijven hoe we bij de Berkelduikers met elkaar om willen gaan.

 • 5. Gedragsregels voor begeleiders in de sport

  Deze gedragsregels zijn onderdeel van het tuchtreglement van de sportbond.

 • 6. Register ontuchtplegers in de sport

  Dit centrale register bevat alle via het tuchtrecht veroordeelden voor seksuele intimidatie. 

Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.