• header zwemmen3 2
  • header waterpolo3
  • header zwemmen redden3

Gedragsregels voor begeleiders in de sport

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. 

Onze vrijwilligers zijn lid van de Berkelduikers en daarmee ook lid van de KNZB (zwemmen en waterpolo) of de KNBRD (zwemmend redden). Hierdoor zijn automatisch de gedragsregels op de vrijwilligers van toepassing. 

Wij vinden het belangrijk om deze regels expliciet te maken. De regels worden overhandigd aan nieuwe vrijwilligers, gemaild aan bestaande vrijwilligers en vermeld op onze website. 

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. 

Gedragsregels voor begeleiders in de sport

De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

  • beemd