Veilig Sociaal Klimaat

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Omgangsregels voor alle leden

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging

 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft

 • kleedkamers zonder inkijk

 • Ik berokken de ander geen schade
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 • Ik negeer de ander niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur
Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.