Veilig Sociaal Klimaat

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

Onze vrijwilligers zijn lid van de Berkelduikers en daarmee ook lid van de KNZB (zwemmen en waterpolo) of de KNBRD (zwemmend redden). Hierdoor zijn automatisch de gedragsregels op de vrijwilligers van toepassing. Wij vinden het belangrijk om deze regels expliciet te maken.

De regels worden overhandigd aan nieuwe vrijwilligers, gemaild aan bestaande vrijwilligers en vermeld op onze website. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Gedragsregels voor begeleiders in de sport

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging

  • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik

  • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard
  • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken
  • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken
Veilig Sociaal Klimaat

Het uitgangspunt is, dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten bij de Berkelduikers.

Vertrouwens Contact Persoon

Heb je vragen of vermoedens, wil je melding doen, heb je een klacht, of wil je aangifte doen met betrekking tot ongewenst gedrag, dan kan je een beroep doen op de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de Berkelduikers.

Omgangsregels

Deze regels gelden voor alle leden van de vereniging. Het beschrijft de manier waarop wij als vereniging met elkaar omgaan met als doel een prettige, veilige sfeer te creëren binnen de vereniging.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.

VOG

Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen.

Register Ontuchtplegers

Het instituut sportrechtspraak (ISR) is het tuchtrechtsprekend orgaan voor het onderwerp seksuele intimidatie namens de KNZB (zwemmen en waterpolo), de KNBRD (zwemmend redden) en ruim 60 andere sportbonden.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.