• header zwemmen3 2
 • header waterpolo3
 • header zwemmen redden3

Algemene Leden Vergadering (ALV) 21 maart 2019

Beste leden, Bij deze nodig ik jullie namens het bestuur uit voor de algemene ledenvergadering van de Berkelduikers op donderdag 21 maart. We kijken uit naar jullie komst. Van onze jeugdleden zijn ook de ouders van harte welkom!

Het jaarverslag en de notulen van de twee ledenvergaderingen in 2018 krijgen jullie komende week toegestuurd.

De agenda

Datum: donderdag 21 maart 2019

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: de Beemd, 1e verdieping

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 23-03-18 en 01-11-2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018
 6. Kascommissie + benoeming kascommissie 2019
 7. Financiën 2019 a. Begroting b. Contributie per 1-7-2019
 8. Presentatie Veilig Sociaal Klimaat (Pauze)
 9. Presentatie Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur, Karen van Sluijters